Management

SENIOR COLLEGE

Smt. Snehalatabai Bhaiya – President
Shri Adv. Prakash Bhaiya – Member
Shri Ashok Bhaiya – Member
Shri Adv. B. R. Urade – Member
Shri S. R. Bajaj – Member
Shri G.N. Kela – Member
Dr. D.H. Gahane – Teachers’ Representative
Dr. S.M.Shekokar – Teachers’ Representative
Dr. R.K.Dange – Teachers’ Representative
Shri A.V.Chahande – Non-Teaching Staff Representative
Dr. N.S. Kokode – Ex-Officio Secretary

JUNIOR COLLEGE

Smt. Snehalatabai Bhaiya – President
Shri Adv. Prakash Bhaiya – Management Representative
Shri Ashok Bhaiya – Management Representative
Shri Adv. B. R. Urade – Management Representative
Shri D.J.Sidam – Teachers’ Representative
Smt. D.S. Wadhai – Non Teaching Staff Representative
Dr. N.S. Kokode – Principal, Ex-Officio Secretary